Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring De Erfrechtgids

De Erfrechtgids is een onderdeel van Volt Advocaten .
De Erfrechtgids respecteert de privacy van zijn cliënten, van de bezoekers van de website en van anderen van en over wie informatie wordt ontvangen. Verwerking van persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) gebeurt dan ook in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

  1. Onze identiteit en contactgegevens

Verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens is de eigenaar van de Erfrechtgids : Advocatenpraktijk E. Bongers . Onze contactpersonen voor privacy zaken zijn
de heer mr. E. Bongers, bereikbaar onder nummer 023-527 61 00, per e-mail via :

bongers@erfrechtgids.nl

of

bongers@volt-advocaten.nl

en per post op het adres Wilhelminastraat 14 te Haarlem (2011 VM).

  1. Doel en grondslag voor het registreren van gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de navolgende doeleinden:
a. Voor het uitvoeren van de juridische diensten .
b. Om te voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet en toezichthouders stellen.
c. Voor marketing- en relatiebeheer doeleinden, waaronder de website De Erfrechtgids.

Voor de hiervoor genoemde verwerkingen van gegevens bestaan de volgende grondslagen:

– Wettelijke plicht;

– Uitvoering van de overeenkomst van opdracht of gerechtelijke benoeming;

– Toestemming (bij gevoelige persoonsgegevens).

  1. Organisaties die uw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen

Uw persoonsgegevens kunnen aan de volgende organisaties worden verstrekt:

-Gerechtelijke instanties of arbitrale colleges;
-Advocaat van de wederpartij;
-Toezichthouders;
-Derde partijen die IT-diensten verlenen en met wie Bongers van der Woude een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

  1. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische dienst worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.
Persoonsgegevens van bezoekers van de Erfrechtgids die het contactformulier invullen worden 8 weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende maximaal 3 jaar.

  1. Uw privacyrechten

Op basis van de wet heeft u in bepaalde gevallen het recht op:

– inzage in alle persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen;
– verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;
– het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonsgegevens die van u worden bewaard zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen;
– verwijdering van uw persoonsgegevens of tijdelijke opschorting van de verwerking ervan;
-het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval u van mening mocht zijn dat de bepalingen van deze verklaring of van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet wordt nageleefd.

  1. Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn in goede handen. Alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen worden genomen. Indien gebruik wordt gemaakt van derde partijen die gegevens verwerken, wordt een separate overeenkomst gesloten waarin de derde moet garanderen passende en organisatorische maatregelen te nemen voor het beveiligen van uw gegevens.

  1. Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het registreren van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de hierboven genoemde contactpersoon. U ontvangt binnen vier weken onze schriftelijke beslissing.

Deze privacyverklaring treedt in werking per 25 mei  2018. Het recht deze verklaring te wijzigen wordt voorbehouden.