Skip to main content

Disclaimer Erfrechtgids.nl

Deze website bevat algemene informatie over het erfrecht. De daarop voorkomende informatie kan niet worden aangemerkt als een advies over een concreet vraagstuk op het terrein van het erfrecht.

Mocht de aan deze website ontleende informatie onjuist of onvolledig blijken te zijn, dan kan dat nimmer leiden tot enigerlei aansprakelijkheid van de samensteller: mr E. Bongers of van Volt Advocaten te Haarlem.
Voorts kan kennisneming en/of gebruik van de informatie voorkomende op deze website op geen enkele wijze leiden tot totstandkoming van een relatie tussen genoemde advocaat en/of het kantoor enerzijds en de gebruiker anderzijds.

Deze website bevat teksten, foto’s, grafische ontwerpen en software die als intellectuele eigendomsrechten zijn aan te merken en als zodanig zijn beschermd. Het verveelvoudigen of verspreiden daarvan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de samensteller.