Welke mogelijkheden biedt de bedrijfsopvolgingsregeling ?

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u in beginsel over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Bent u van plan de onderneming voort te zetten dan kunt u een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsregeling (ook wel aangeduid als de BOR). Deze BOR bestaat uit een vrijstelling en een uitstelfaciliteit, die er uiteindelijk toe kan leiden dat er aanmerkelijk minder of zelfs helemaal geen erfbelasting verschuldigd wordt. Van een erfrechtelijke verkrijging moet binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater aangifte voor de erfbelasting worden gedaan. Een verzoek om toepassing van de BOR moet gedaan worden voordat de aanslag erfbelasting definitief is.

In welke situaties geldt de bedrijfsopvolgingsregeling ?

Het moet gaan om een echte onderneming. Behoort tot de nalatenschap een onderneming met alleen beleggingsactiviteiten dan kan geen beroep gedaan worden op de bedrijfsopvolgingsregeling. Bovendien moet de erflater al minimaal één jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest. Op de bedrijfsopvolgingsregeling kan overigens ook een beroep gedaan worden als u de onderneming voor het overlijden geschonken krijgt, maar in dat geval dient de schenker minimaal 5 jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest.
Degene die de door vererving of schenking verkregen onderneming voortzet zal deze tenminste 5 jaar moeten voortzetten. Als hij binnen die periode ophoudt eigenaar te zijn, vervallen de faciliteiten uit de BOR alsnog.

Werd de onderneming in de rechtsvorm van een BV of NV gedreven, dan dient de vennootschap de onderneming nog 5 jaar voort te zetten om verval van de BOR te voorkomen.

Hoe hoog is de vrijstelling voor de bedrijfsopvolger ?

De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van de waarde van de onderneming. Bij de waarde van een onderneming wordt onderscheid gemaakt tussen de going-concern waarde en de liquidatiewaarde. De going-concernwaarde is de waarde van het ondernemingsvermogen als samenhangend geheel, inclusief goodwill, die voor overdracht in aanmerking komt. De liquidatiewaarde is de totale waarde van alle afzonderlijk bedrijfsmiddelen of clusters van bedrijfsmiddelen. Voor de erf- of schenkbelasting wordt uitgegaan van de hoogste van deze twee waarden.
Verkrijgingen van objectieve ondernemingen met een waarde tot een bedrag
€ 1.006.298 zijn voor 100% vrijgesteld van erfbelasting. Voor verkrijgingen van ondernemingen met een hogere waarde geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83 %.
Er is dus 17 % erfbelasting verschuldigd over meerdere boven € 1.006.298.

Kan de bedrijfsopvolger uitstel verkrijgen voor de betaling van de erfbelasting ?

Bij de belastingdienst kan bij een beroep op de vrijstellingen op grond van de BOR tevens om uitstel van betaling worden verzocht.
De belastingdienst stuurt dan een zgn. conserverende aanslag, die niet meteen maar pas na 10 jaar voldaan hoeft te worden. Over de niet afgedragen belasting dient wel invorderingsrente te worden voldaan. Het zal duidelijk zijn dat degene die een onderneming erft en bereid is deze voort te zetten fiscaal een aanmerkelijke voorkeursbehandeling geniet.

Indien een of meerdere erfgenamen de onderneming voortzetten en een of meer anderen niet, dan kunnen ook deze laatsten over de vergoeding voor hun deel van de onderneming of over hun vordering op de erfgenamen die de onderneming wel voortzetten uitstel van betaling van maximaal 10 jaar krijgen.