Skip to main content

Algemene voorwaarden de Erfrechtgids

De Erfrechtgids is een handelsnaam van Advocatenpraktijk E. Bongers.
Advocatenpraktijk E. Bongers handelt voorts onder de naam Volt Advocaten. Volt Advocaten is een in Haarlem gevestigd samenwerkingsverband tussen Advocatenkantoor mr E. Bongers en de advocatenpraktijken van mr Kees Kan, Yves Vlassenroot en Pieter van der Put te Haarlem.

De in deze algemene voorwaarden gebruikte definities

de praktijk: Advocatenkantoor mr E. Bongers
de cliënt: de opdrachtgever aan de praktijk
honorarium: de overeengekomen tegenprestatie voor de door de praktijk verleende dienstverlening.
verschotten: kosten die door derden bij de praktijk in rekening worden gebracht in verband met de uitvoering van de opdracht, zoals griffierechten en deurwaarderskosten.
voorschotten: betaling bij wijze van voorschot ten behoeve van het later vastgestelde honorarium en/of verschotten en/of reiskosten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan en/of werkzaamheden verricht door of namens Advocatenkantoor E. Bongers en op alle rechtsverhoudingen tussen de cliënt en één van de genoemde praktijken.

Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Is eenmaal een overeenkomst tussen de praktijk en een cliënt tot stand gekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze ook bij nieuwe en/of vervolgopdrachten tussen de cliënt en de praktijk van toepassing

Opdracht

Alle opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn gegeven aan Advocatenpraktijk E. Bongers, tevens handelende onder de naam Volt Advocaten.
Niettegenstaande de gemeenschappelijke handelsnaam is de situatie als bedoeld in artikel 7:407 lid 2 BW, welke bepaling een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, uitdrukkelijk niet van toepassing.

De cliënt vrijwaart de praktijk tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden.

Honorarium, verschotten en vervoerskosten

De kosten van uitvoering van de opdracht door de praktijken omvatten het eigenlijke honorarium, de zogenaamde verschotten en de vervoerskosten. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan de praktijken een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met een met de cliënt af te stemmen uurtarief exclusief 21% btw. Naast het honorarium is de cliënt aan de praktijk verschuldigd die kosten die deze ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op het griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

Betaling

Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak, wordt telkens na afloop van een periode van één kalendermaand gedeclareerd.
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan, is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.

Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de praktijk, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, bevoegd zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten of de overeenkomst van opdracht eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden dan wel de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

Beroepsaansprakelijkheid en beperking van beroepsaansprakelijkheid

De praktijk heeft een afdoende verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid afgesloten.Iedere aansprakelijkheid van de praktijk is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekeringen in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar geen dekking verleent uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. De beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor schade die voortvloeit uit fouten van diegenen die voor de betreffende praktijken werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Derdengelden

De praktijk zal gelden ten behoeve van de cliënt laten ontvangen door een Stichting Derdengelden. De praktijk bevordert dat de aan de cliënt toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden doorbetaald.

De praktijk en/of bedoelde Stichting is geen rente verschuldigd over de bedragen die ten behoeve van de cliënt zijn ontvangen. Eventuele door de Stichting ontvangen rente wordt aangemerkt als vergoeding voor administratieve kosten.

Archivering

Na voltooiing van de werkzaamheden of na beëindiging van de opdracht zal het papieren dossier door de cliënt op diens verzoek worden overhandigd.
Het dossier zal maximaal 7 jaar worden bewaard, waarna het dossier zal worden vernietigd.
De praktijken kunnen afgifte van de dossiers of onderdelen daarvan weigeren in het geval de cliënt rekeningen van de praktijk onbetaald heeft gelaten

Vervanging/waarneming

Vervanging en waarneming tijdens vakanties en langdurige afwezigheid worden geregeld door middel van afspraken tussen de praktijk en andere in Haarlem gevestigde advocatenkantoren.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de betreffende praktijken en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen één van de praktijken en een cliënt kennis te nemen.

Kantoorklachtenregeling Bongers van der Woude

De praktijk hanteert een kantoorklachtenregeling die voldoet aan de eisen die art 6.28, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur aan een dergelijke regeling stelt. Deze kantoorklachtenregeling is terug te vinden op de site van Volt Advocaten